Word fan

Gewijzigd op 27/12/2012
De website noviderm.com/nl-be bevat algemene informatie over Noviderm en de Noviderm-producten. De website noviderm.com/nl-be is bestemd voor het grote publiek, professionele zorgverleners en journalisten. De informatie die op de website noviderm.com/nl-be wordt gepubliceerd, heeft niet tot doel het rechtstreekse contact tussen de bezoekers van de site en de professionele zorgverleners te vervangen, maar ze te verbeteren.

De onderneming Expanscience, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van commissarissen, met een kapitaal van 12.567.968 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 92419 Courbevoie Cedex (Frankrijk), 10 Avenue de l’Arche – ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 317 586 808 en met het individuele intracommunautaire btw-nummer FR 52 317 586 808 (hierna de 'Onderneming' genoemd), is de uitgever van de website noviderm.com/nl-be (hierna de 'Site' genoemd).

Mevrouw Hilde WECKX, in haar hoedanigheid van Algemeen Directeur, is de verantwoordelijke uitgever van deze site.

De Site wordt gehost door NetBenefit:
Green Side
BP 296
400 Avenue Roumanille
06906 Sophia Antipolis Cedex (Frankrijk)
Tel.: 04.97.21.22.12
Fax: 04.97.21.22.11
netbenefit.fr

Als u problemen hebt met het navigeren op de Site of vragen hebt over de Site zelf, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens: 10, Avenue de l’Arche – 92419 Courbevoie Cedex (France) – Tel.: 01.43.34.60.00 – Fax: 01.43.34.61.03 – noviderm@expanscience.be
 


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


I. Toepassingsgebied

De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Door de Site te openen en te bezoeken stemt u zonder voorbehoud in met deze algemene gebruiksvoorwaarden.


II. Territorialiteit

De informatie op de Site is bestemd voor privépersonen en/of professionele zorgverleners in Frankrijk. Bezoekers uit andere landen, waar een andere wetgeving kan gelden dan in Frankrijk, kunnen toegang krijgen tot de Site. Het is mogelijk dat de informatie op de Site niet is aangepast aan of overeenstemt met de reglementering buiten Frankrijk.

Deze Site en de informatie die hij bevat, is niet bestemd voor en werd niet goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten of door Amerikaanse burgers of ingezetenen. 


III. Persoonlijke gegevens

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de Site te kunnen raadplegen en bezoeken.

Als u persoonlijke gegevens meedeelt, verbindt u zich ertoe correcte informatie te verstrekken en de belangen en/of rechten van anderen niet te schaden.

Onze Onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en is de enige bestemmeling ervan. Onze Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te bewaren. In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 'betreffende informatica, bestanden en vrijheid', werd voor deze Site een verklaring ingediend bij de CNIL (verklaring nummer 1383196) en hebt u het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen via een e-mail naar het volgende adres: noviderm@expanscience.be 


IV. Cookies

Om het gebruik van de Site te vergemakkelijken, plaatsen we een cookie op uw computer. Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren.

Hij registreert wel informatie over de navigatie van uw computer op onze Site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging, enz.), die we bij uw volgende bezoeken kunnen lezen.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de registratie van cookies op uw computer door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (menubalk 'Opties' en vervolgens 'Internetopties').


V. Aard en draagwijdte van de informatie die op de Site wordt gepubliceerd

De Site kan eventueel meningen bevatten van experten in een bepaald domein met betrekking tot de inhoud van de Site, of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie bindt de geraadpleegde expert of de auteur van het artikel niet en geeft niet noodzakelijk de mening van de Onderneming weer.

De Site kan ook informatie bevatten over gezondheid, de fysieke toestand, een medisch domein of medische behandelingen die uitsluitend bestemd zijn voor humaan gebruik. Deze informatie vormt in geen geval een medisch advies en wordt uitsluitend ter informatie op de Site gepubliceerd.

U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose over een ziekte of een fysiek probleem te stellen of om geneesmiddelen voor te schrijven of te gebruiken. U dient uw arts of apotheker te raadplegen. Zij zijn professionele zorgverleners die als enigen bevoegd zijn om u advies te verlenen met betrekking tot uw specifieke situatie.


U erkent bijgevolg dat de Onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie en de diensten die op de Site worden aangeboden, en u aanvaardt dat het gebruik van deze informatie en diensten uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid, controle en leiding vallen.

De informatie die op de Site wordt gepubliceerd en verspreid, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van de Onderneming die in sommige landen of regio's niet worden voorgesteld of beschikbaar zijn en die onder een andere merknaam kunnen worden aangeboden omdat de wetgeving en de gebruiksvoorwaarden van land tot land kunnen verschillen. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat de Onderneming de intentie heeft om deze producten, programma's of diensten in uw land te verkopen. Gelieve contact met ons op te nemen als u informatie wenst over de beschikbaarheid van de producten, programma's en diensten in uw land.


VI. Toekomstgerichte verklaringen en intentieverklaringen

Op de site kunnen toekomstgerichte verklaringen worden gepubliceerd die zijn gebaseerd op onze kennis en overtuigingen. De werkelijke resultaten van onze Onderneming kunnen echter verschillen van deze verklaringen omdat ze afhankelijk zijn van een geheel van concurrentiële en macro-economische factoren waarover onze Onderneming geen controle heeft. Onverminderd alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de wijziging van deze toekomstgerichte verklaringen heeft onze Onderneming niet de intentie om alle toekomstgerichte verklaringen op deze Site regelmatig te updaten.


VII. Intellectuele eigendomsrechten

Onze Onderneming is eigenaar van de domeinnaam noviderm.com/nl-be. De Site is een intellectueel werk dat is beschermd door de wetten op het intellectuele eigendom. De Site in zijn geheel en elk van de elementen waaruit hij bestaat (zoals teksten, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, schema's, logo's, geluiden, muziek, downloadbare gadgets en goodies, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van onze Onderneming, die als enige bevoegd is om de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet op het intellectuele eigendomsrecht, de wettelijke en reglementaire bepalingen van elk land en de internationale conventies is het gebruik van het geheel of een gedeelte van de Site, meer bepaald via download, reproductie, transmissie, weergave of verspreiding, voor andere doeleinden dan uw persoonlijk en privégebruik met een niet-commercieel doel, ten strengste verboden. De overtreding van deze bepalingen stelt u bloot aan de sancties vermeld zowel in de wet op het intellectuele eigendomsrecht en het strafrecht, meer bepaald op het vlak van vervalsing van auteursrechten en het merkenrecht, als in het burgerlijk recht met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid.

De merken en domeinnamen, evenals de tekeningen en modellen die op de Site worden gepubliceerd, zijn het exclusieve eigendom van onze Onderneming, tenzij anders vermeld. Elke reproductie of gebruik van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op welke wijze en voor welke reden ook, en de vervalsing ervan, zijn verboden.


Onze Onderneming kan de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.


VIII. Fotokredieten

Laboratoires Expanscience
Getty Images


IX. Garanties en aansprakelijkheid

Onze Onderneming stelt alles in het werk om de juistheid en de updates van de informatie die beschikbaar is via de Site, te garanderen. Onze Onderneming garandeert echter geenszins dat deze informatie correct, volledig en up-to-date is. Onze Onderneming geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, voor het geheel of een gedeelte van de Site. De informatie die op de Site wordt gepubliceerd, om welke reden ook, vormt in geen geval een medisch advies. Het raadplegen van de rubrieken van de Site mag u er bijgevolg in geen geval van weerhouden het advies van een professionele zorgverlener (arts, kinderarts, apotheker, enz.) in te winnen.

Onze Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen ervan, die voortvloeit uit het raadplegen en/of het gebruik van de Site. Onze Onderneming aanvaardt meer bepaald geen enkele verantwoordelijkheid in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de Site, het optreden van bugs, elke schade als gevolg van frauduleuze praktijken van derden vanaf de Site (zoals indringing).

Onze Onderneming neemt maatregelen om de bestanden met persoonsgegevens die op de Site werden verzameld, te beveiligen. Onze Onderneming heeft geen controle over de risico's verbonden met de werking van het internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico's op het vlak van de vertrouwelijkheid van de gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.


X. Hyperlinks

De pagina's van deze Site kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Onze hyperlinks naar websites van derden zijn enkel bestemd om uw navigatie te vergemakkelijken. Onze Onderneming heeft geen enkele controle over de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden waarnaar de hyperlinks van de Site verwijzen. Onze Onderneming verwijst eenvoudigweg naar deze websites van derden, maar heeft niets te maken met de inhoud ervan.

Onze Onderneming aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid (met name als uitgever) voor de toegang tot en/of de inhoud van websites van derden. Onze Onderneming neemt meer bepaald geen enkele verantwoordelijkheid voor een inbreuk op auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die kan voortvloeien uit het bezoeken van een pagina via een hyperlink. De uitgever van de betreffende website, en niet onze Onderneming, is als enige verantwoordelijk voor elke onwettige, oneigenlijke of onvolledige inhoud op een website van derden en meer bepaald voor elke schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van deze informatie.

Hyperlinks naar andere pagina's van de Site dan zijn startpagina mogen alleen worden aangemaakt mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van onze Onderneming, die op elk moment en zonder schadevergoeding kan worden herroepen. De pagina's van de Site mogen in geen geval worden ingebed in pagina's van een andere website. De bezoeker moet in elk geval via een bericht op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij naar een andere site wordt doorgestuurd.


XI. Reclame voor producten of diensten

De site bevat geen enkele reclame voor producten of diensten, in welke vorm ook.


XII. Wijziging van deze voorwaarden

Onze Onderneming kan deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden gepubliceerd door ze online te plaatsen en worden geacht om zonder voorbehoud te worden aanvaard als u de Site bezoekt nadat ze online zijn geplaatst. We raden u aan om deze rubriek regelmatig te raadplegen.


XIII. Geschillen

Les présentes conditions générales d’utilisation sont établies en conformité avec le droit français, notamment les dispositions de la Loi n°2004-575 du 21 juin

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Franse recht, meer bepaald de bepalingen van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 'voor het vertrouwen in de digitale economie', en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 'betreffende informatica, bestanden en vrijheid'.

De Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Site.

© Noviderm – Alle rechten voorbehouden – september 2011.

Onze engagementen

Meer informatie

Duurzame ontwikkeling

Meer informatie

Onze filosofie

Meer informatie